Laatste

Live uitzending Commissie 1 18 juni

Agenda:
1 Opening.
2 Vaststellen agenda.
3 Spreekrecht burgers.
4 Rondvraag
5 Bespreek- en adviespunten vanuit college.
5.a Jaarlijks gesprek met de politie. Burgemeester P.C. van Maaren
5.b Evenementenbeleid. Burgemeester P.C. van Maaren
5.c Rekenkameronderzoek ICT. Burgemeester P.C. van Maaren
5.d Eerste tussenrapportage 2019. Allen
5.e Bodemenergiebeleid Urk. Wethouder G. Post jr.
5.f Geactualiseerde Structuurvisie Urk 2035+
5.g Herziening grondexploitatie Zeeheldenwijk
6 Bespreek- en adviespunten vanuit de raadsfracties
6.a Geen
7 Sluiting.