Laatste

Live Gemeenteraad 27 juni 14:30

Agenda:
1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Spreekrecht burgers
4 Jaarstukken 2018
5 Eerste tussenrapportage 2019
6 Behandeling Kadernota 2019
6.a Algemene Beschouwingen
6.b Reactie fracties op de beschouwingen
6.c Reactie college
6.d Standpuntbepaling fracties
6.e Besluitvorming
7 Sluiting